תקנון האתר

תקנון האתר/החנות

 1. כללי

 

האתר הינו חנות וירטואלית ומועדון לקוחות שהוקמו ומופעלים על ידי נובל אינפינטי והקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

המשתמש באתר מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון של האתר ומסכים כי השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות.

הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת גם פנייה למין השני בהתאם.

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור משתמעת בין מכוח הוראות תקנון זה ובין מכוח פעילות האתר אם במפורש ואם במשתמע.

שימוש באתר
2.1          השרות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולפיכך לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.

 

2.2          ביצוע עסקאות באמצעות האתר מותר אך ורק לתושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.

 

2.3          במתן הצעה ו/או בביצוע הזמנה באמצעות האתר מאשר המזמין כי הינו עומד בקריטריונים הקבועים בס”ק 2.2 לעיל, וכי הינו עושה שימוש אך ורק בכרטיס אשראי הנמצא ברשותו כדין ואשר השימוש בו מותר לו בהתאמה להוראות כל דין.

 

2.4          המזמין מאשר כי ידוע לו כי מסירת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או כל דין.

 

2.5          על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט בשרתי נובל אינפינטי באופן תקין ומסודר.

 

המזמין יידרש למלא בשדות המתאימים לכך באתר את כל הפרטים הנדרשים לרבות פרטים אישיים ופרטי דואר אלקטרוני שלו. מילוי הפרטים השלם והמדויק הינו באחריותו הבלעדית של המזמין ותנאי לביצוע פעולת הרכישה!

 

במקרה של מסירת פרטים שגויים אשר תגרור שיבושים באספקה לא תחול על נובל אינפיניטי כל אחריות בגין שיבושים אלה ותוצאותיהם והמזמין יחויב בכל תשלום נוסף בגין דמי משלוח והטיפול.

 

2.6          נובל אינפינטי  לא תתחשב בהצעות אשר פרטיהן משובשים ו/או בלתי שלמים, זאת גם אם מקור התקלה הוא נובל אינפינטי בע"מ והמזמין פוטר את נובל אינפינטי מכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לו, אם בכלל, עקב אי קבלת הצעתו לרכישת המוצר באמצעות האתר מחמת שיבוש ו/או חוסר בפרטים.

 

2.7         נובל אינפינטי תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממזמין ו/או רוכשים פוטנציאליים ביצוע רכישות באמצעות האתר, באופן זמני או לצמיתות, ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 

2.7.1      המזמין מסר במתכוון פרטים שגויים.

 

2.7.2      המזמין הפר תנאי תקנון זה או כל הסכם ו/או התחייבות נוספים ו/או אחרים עם נובל אינפינטי  או מי מטעמה, לרבות אי תשלום מלוא התמורה במועד בעסקאות קודמות עם נובל אינפינטי ולרבות במסגרת עסקאות אשר בוצעו שלא במסגרת האתר.

 

2.7.3      המזמין עשה שימוש בשירותי נובל אינפינטי למעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

 

2.7.4      המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב נובל אינפינטי  או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות נובל אינפינטי 

2.7.5    לנובל אינפינטי יסוד סביר לחשש כי המזמין לא יעמוד בהתחייבויותיו בגין הזמנות מוצרים באתר.


מחירים ותשלום
 

3.1          כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר, מוצעים לגולשים למתן הצעות רכישה במחיר הנקוב בלבד.

 

3.2          מחיר ההובלה או המשלוח הנקובים הינם להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק, בלבד. נובל אינפינטי תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לכל שטח שאינו בתחומי הקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.

 

3.3          כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

 

3.3          נובל אינפינטי שומרת על זכותה להציע הנחות על המוצרים המוצגים באתר, כמבצעים למשתמשי האתר או ליחידים ועל הקונה האחריות הבלעדית לוודא את תנאי כל מבצע (לרבות, תוקפו), אלא אם צוין באתר מפורשות אחרת. לא יחול על מוצר כפל מבצעים.

 

3.4          המחירים נקובים באתר כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים, והמזמין נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של המוצרים בהם הוא מעוניין קודם להגשת הצעתו.

 

3.5          חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי, מנפיקת הכרטיס באמצעותו מבקש המזמין לבצע את הרכישה, לנובל אינפינטי .

 

               בהעדר אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההצעה/הזמנה על ידי הרוכש. המזמין פוטר את נובל אינפינטי מכל אחריות בכל מקרה בו מכל סיבה שהיא לא נתקבל אישור חברת האשראי כאמור.

 

3.6          במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא הודיע באופן הקבוע לשם כך כי יווצר עימו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב פעולת ההזמנה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי ע”י מבצע הפעולה ובכפוף ליתר תנאי תקנון זה. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שיוצר עימו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה נובל אינפינטי זכאית לבטל את ההזמנה.

 

3.7          בכל מקרה, מועדי המשלוח יחושבו רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

 

3.8         נובל אינפינטי  תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי- לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה- על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר. אי הצגת דרישה כזו, לא תפטור את הרוכש מעמידה מלאה בהוראות תקנון זה.

 

3.9          נובל אינפינטי  שומרת על זכותה לאפשר תשלום תמורת המוצרים או השירותים המוצעים באתר מתוך חלוקה למספר תשלומים.

 

בחר המזמין לרכוש מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, תשולם התמורה באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור). על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם  עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית (למעט, במקרה של הפרת התחייבות המזמין לפירעון, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

 

המוצרים

4.1        נובל אינפינטי מאפשרת לציבור ליתן הצעות לרכישת מוצרים המשווקים על ידה באמצעות האתר במגוון, בכמויות, במחיר ובתנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי. ל נובל אינפינטי שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 

4.2          כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש (ככל שצורפה כזו), ובהעדר תעודת אחריות בהתאם לדין .

 

4.4          תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע למזמין כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המזמין, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי נובל אינפינטי שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. בכל מקרה של סתירה בין התיאור המילולי לבין התמונה, יגבר התיאור המילולי על התמונה.

 

4.5          אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או מחירו או בכל פרט אחר, תהיה נובל אינפינטי רשאית לבטל את ההזמנה מבלי שהדבר יהווה הפרת הסכם והמזמין לא יחויב בכל תשלום בגין ההצעה שבוטלה.

 

אופן ביצוע הרכישה

5.1          מזמין רשאי להזמין כל מוצר המוצע באתר ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי, למעט אם נאמר מפורשות אחרת ו/או אם היקף ההזמנה חורג מההיקף המקובל של הזמנה ע”י רוכש סביר מקמעונאי.

 

5.2         נובל אינפינטי ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

 

5.3          במידה ומוצר אשר ביקש לקוח להזמין באמצעות האתר אינו נמצא במלאי, רשאית נובל אינפינטי שלא לקבל את הצעתו לרכישת המוצר מבלי שהדבר יהווה הפרה של כל התחייבות מצידה וללא חיוב המזמין בכל תמורה ואם בפועל בוצע חיוב תשיב נובל אינפינטי בע"מ לרוכש את מלוא הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד ל נובל אינפינטי בעניין זה.

 

5.4          האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, עד 10 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה והתשלום, למעט אם סוכם אחרת מפורשות בפניה של המציע אשר אושרה ע”י שירות הלקוחות של נובל אינפינטי.

 

5.5          זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

 

5.6          במידה ונובל אינפינטי תאפשר איסוף עצמי של המוצר והמזמין בחר לאסוף את המוצר המוזמן באופן עצמאי, על המזמין להגיע למקום האיסוף כפי שייקבע ע”י נובל אינפינטי לפי שיקול דעתה הבלעדי ואך ורק במועד אשר יתואם עם המזמין מראש, ובמקרה כזה לא יחויב המזמין בדמי הובלה. המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.

 

ביטול הזמנה

6.1 לקוח המעוניין לבטל עסקה לפני שמשלוח המוצר יצא אל המען שמסר המזמין, יודיע על כך באמצעות פניה כתובה לשרות הלקוחות או באמצעות דואר אלקטרוני.

6.2 במידה והודעת הביטול לפי ס”ק 6.1 נעשתה לפני חיוב הכרטיס, תבוטל העסקה ללא חיוב כלשהו.

בוטלה עסקה אחרי שחויב כרטיס האשראי שהוזן בטופס ההזמנה, ולפני שמשלוח המוצר יצא אל הלקוח, תבוטל העסקה בקיזוז דמי טיפול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

ביטול העסקה לאחר משלוח, שלא מחמת ליקוי במוצר ו/או חוסר התאמה בין המוצר לבין תיאורו באתר במועד ההזמנה, יתאפשר בכפוף לאמור להלן:

 

6.3 הביטול בוצע בהודעה כתובה, הכוללת את כל הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג’ (ב) לחוק הגנת הצרכן, אשר נמסרה למשרדי נובל אינפינטי בע"מ בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום קבלת מסמכי הגילוי (תעודות משלוח או חשבונית), לפי המאוחר מביניהם.

המזמין יחזיר על חשבונו את המוצר באריזתו המקורית למחסני נובל אינפינטי, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא תוך 14 ימים.

המזמין שילם דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

6.4 מוצר אשר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול להיארז שוב ללא פגם במוצר או באריזה, ייחשב כמוצר שערכו פחת, ובמקרה כזה רשאית נובל אינפיניטי לגבות פחת זה מהלקוח, מבלי לגרוע מזכותה לדמי ביטול כאמור לעיל.

6.5          בוטלה העסקה לאחר חיוב כרטיס האשראי של המזמין, תתבצע השבת התמורה כולה או מקצתה, בהתאמה לאמור לעיל, מתוך זיכוי כרטיס האשראי של הלקוח או באופן אחר עליו תודיע נובל אינפיניטי למזמין.

 

6.6          במידה ולקוח לא השלים את הזמנתו תוך 7 ימים עקב אי מסירת פרט חיוני לשם השלמת ההזמנה, רשאית נובל אינפינטי לבטל את ההזמנה.

 

6.7          ביטול מכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

 

שמירת ושימוש בפרטים ופרטיות
 

7.1          המזמין מסכים בזאת כי פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמרו לשימושה הפנימי של נובל אינפינטי בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה.

 

7.2          רישומי מערכת המחשב של נובל אינפינטי לגבי פעולת רכישה המבוצעת באתר יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

 

7.3          באשר אין בידי נובל אינפינטי להתחייב על יצירת הגנה מושלמת של המידע האגור במחשביה בפני חשיפה ו/או שימוש לא מורשה ע”י גורמים לא מורשים, חרף אמצעי אבטחת המידע אשר היא נוקטת, פוטר המזמין את נובל אינפינטי מכל אחריות בגין חשיפה של המידע שמסר במסגרת השימוש באתר ו/או שימוש במידע ע”י צדדים לא מורשים.

 

7.4         נובל אינפינטי תהיה רשאית למסור את פרטי המזמין ו/או העסקה בהתקיים אחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן:

 

ביצע המזמין מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ב נובל אינפינטי או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות נובל אינפינטי \CYBEX ישראל , ו/או במקרה של חשד לשימוש בלתי חוקי באתר ו/או בשירותים שהוא מזמין.

המזמין הפר את תנאי ההזמנה ו/או הוראות תקנון זה ו/או כל התחייבות אחרת ו/או נוספת שלו כלפי נובל אינפינטי בע"מ או מי מטעמה ובכל מחלוקת ו/או הליכים משפטיים בין הצדדים.

אם התקבל בידי נובל אינפינטי צו שיפוטי או מינהלי מאת רשות מוסמכת המורה לה למסור פרטים כאמור.

בכל מקרה של שינוי במסגרת התאגידית של נובל אינפינטי לרבות במקרה של מיזוג החברה עם תאגיד אחר, ובלבד שתאגיד מקבל המידע יקבל על עצמו את מגבלות הפרטיות לפי תקנון זה.

נובל אינפינטי רשאית להשתמש בפרטים שיימסרו ע”י המזמין לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, לרבות לגורם שלישי אשר יעשה שימוש במידע זה ובלבד שלא ימסרו הנתונים המזהים את המזמין באופן אישי.

קניין רוחני
הגולש מצהיר ומאשר כי הובהר לו כי מלוא הזכויות מכל מין או סוג שהם, לרבות בסימני המסחר ובזכויות יוצרים ובכל זכות קניינית באתר הינם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של נובל אינפינטי ו/או כי לנובל אינפינטי זכות השימוש בהם מהבעלים החוקיים, וכי אין בזכויות הביקור ו/או השימוש באתר אשר מוצעות לגולש להקנות, להמחות ו/או להעביר אליו בכל אופן שימוש זכויות מכל סוג שהוא בכל אלה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים ואין לבצע כל שינויים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת מראש ובכתב של נובל אינפינטי

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, לרבות הצגת איזה מאלה בכל אתר אינטרנט אחר או נוסף, בלא קבלת הסכמת נובל אינפינטי מראש ובכתב.

תנאים נוספים
9.1          נובל אינפינטי שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון בנוסח שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.

 

9.2          נובל אינפינטי תהא פטורה מכל נזק, הפסד או חסרון כיס העלולים להיגרם לו כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי.

 

9.3          בשום מקרה לא תחול על נובל אינפינטי אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומין שהוא הנובע משימוש באתר, לרבות נזק בגין חשיפה לוירוסים ו/או קלקולים ו/או ליקויים טכנולוגיים אחרים הנובעים מהשימוש באתר.

 

9.4          מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, נובל אינפינטי לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא בגין כל שיבושים ו/או ליקויים בביצוע עסקה (לרבות, בגין אופן ו/או מועד אספקת המוצרים המוזמנים) הנובעים מגורמים ו/או אירועים אשר אינם בשליטתה הבלעדית.

 

9.5          נובל אינפינטי שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, ליחידים או לציבור (כולו או מקצתו) גישה ל CYBEX ורשאית היא להפסיק את תפעול האתר בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

 

9.6          נובל אינפינטי לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר אם וככל שתבוצע ע”י גורם שאינו בשליטתה.

 

9.7          בכל סכסוך ו/או מחלוקת שעניינם הזמנה ו/או רכישה של מוצרים באמצעות האתר ו/או כל טענה כנגדנובל אינפינטי בגין האתר ו/או השימוש בו ו/או הנובע מכל אלה תוקנה לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית המתאימה של מחוז תל-אביב ו/או מחוז המרכז סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

 

9.8          הודעות למזמין תבוצענה ע”ינובל אינפינטי  ישראל לכתובת הדוא”ל או לכתובת המשלוח אשר מסר המזמין/המזמין וכל הודעה שתשלח אליו תחשב כאילו נתקבלה בכתובתה לכל דבר ועניין בחלוף 24 שעות במקרה של משלוח הודעה בדוא”ל ובחלוף 5 ימי עסקים במקרה של משלוח הודעה באמצעות הדואר לפי הכתובות האמורות.

 

9.9          באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי נובל אינפינטי קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש בלבד, נובל אינפינטי אינה אחראית בכל צורה שהיא לתכני אתרים אלה או לתקינותם ואין בהצגת הקישורים אליהם משום אישור ו/או הסכמה לתוכן ו/או למידע המוצג בהם ו/או ליצור חבות ו/או אחריות של נובל אינפינטי בע"מ בגין כל הצעה ו/או מוצרים המובאים באתרים אלה או בכל הנוגע בשימוש בהם.

 

9.10        אם אינך רוצה ששמך ורשימת התפוצה שלך יהיו זמינים או שאינך רוצה עוד לקבל קטלוג של נובל אינפינטי או שברצונך להעיר לנו על דיוור כפול, נא שלח לנו דוא”ל ל infocybexil@gmail.com

 

9.11        לבירורים ניתן לפנות לשירות לקוחות נוובל אינפינטי בטלפון: 09-8765941

 

,תקנון אחריות מוגבלת

לקוח/ה יקר/ה תודה שרכשת מוצר מבית CYBEX .אנו ערבים לכך שהמוצר שלכם מבית CYBEX חף מפגמי ייצור לתקופה של עד שנתיים מתאריך הרכישה תחת שימוש רגיל ובהתאם להוראות ההפעלה.

אחריות זו מוענקת אך ורק לרוכש המקורי, והיא תקפה אך ורק בזמן שהיא מצורפת לחשבונית הרכישה. נא שמרו את חשבונית הרכישה יחד עם האחריות המוגבלת.

אחריות זו כפופה לתנאים המקובלים במדינה שבה נרכשו הפריטים. התנאים עשויים להשתנות.

 

שימו לב שדרישה לתיקון לא תהיה מכוסה על ידי אחריות זו אם:

הדרישה נובעת משימוש לרעה או מתחזוקה גרועה. נא עיינו בחוברת ההוראות להנחיות בנוגע לשימוש ולתחזוקת המוצר.
הנזק נגרם כתוצאה מהתקנה שגויה של חלקים ו/או של אביזרים מתוצרת CYBEX . נא עיינו בחוברת ההוראות להנחיות בנוגע להרכבת המוצר ולשימוש בו.
הנזק מחלודה שנובע מחוסר תחזוקה או טיפול.
הנזק נובע משחיקה כללית שנגרמת כתוצאה משימוש יום יומי או מהזנחה.
הנזק נובע משחיקה או קריעה של בדים.
שבר באחד מחלקי המוצר שנובע משימוש לא סביר במוצר או בניסיון לטפל במוצר ע"י גורם שאינו מורשה לכך.
נזק שנגרם כתוצאה מחשיפה לשמש, מממתקים, מתכשירי ניקוי, מאחסון במקום לח או מכביסות תכופות.
תיקונים או התאמות שבוצעו על ידי צד שלישי.
המוצר נרכש מספק לא מורשה.
המוצר מיד שנייה.
המוצר ניזוק כתוצאה מתאונה, מנזק במטוס או במטען.
 

נובל אינפינטישומרת לעצמה את הזכות לוודא אם התנאים והמצבים המפורטים באחריות אכן מולאו.

אם יש לכם שאלות בנוגע לאחריות שלכם, פנו לשירות לקוחות.