אופן ביצוע הרכישה וביטול עסקה

אופן ביצוע הרכישה וביטול עסקה

5.1          מזמין רשאי להזמין כל מוצר המוצע באתר ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי, למעט אם נאמר מפורשות אחרת ו/או אם היקף ההזמנה חורג מההיקף המקובל של הזמנה ע”י רוכש סביר מקמעונאי.

 

5.2         נובל אינפינטי ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

 

5.3          במידה ומוצר אשר ביקש לקוח להזמין באמצעות האתר אינו נמצא במלאי, רשאית נובל אינפינטי שלא לקבל את הצעתו לרכישת המוצר מבלי שהדבר יהווה הפרה של כל התחייבות מצידה וללא חיוב המזמין בכל תמורה ואם בפועל בוצע חיוב תשיב נובל אינפינטי בע"מ לרוכש את מלוא הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד ל נובל אינפינטי בעניין זה.

 

5.4          האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, עד 10 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה והתשלום, למעט אם סוכם אחרת מפורשות בפניה של המציע אשר אושרה ע”י שירות הלקוחות של נובל אינפינטי.

 

5.5          זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

 

5.6          במידה ונובל אינפינטי תאפשר איסוף עצמי של המוצר והמזמין בחר לאסוף את המוצר המוזמן באופן עצמאי, על המזמין להגיע למקום האיסוף כפי שייקבע ע”י נובל אינפינטי לפי שיקול דעתה הבלעדי ואך ורק במועד אשר יתואם עם המזמין מראש, ובמקרה כזה לא יחויב המזמין בדמי הובלה. המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.

 

ביטול הזמנה

6.1 לקוח המעוניין לבטל עסקה לפני שמשלוח המוצר יצא אל המען שמסר המזמין, יודיע על כך באמצעות פניה כתובה לשרות הלקוחות או באמצעות דואר אלקטרוני.

6.2 במידה והודעת הביטול לפי ס”ק 6.1 נעשתה לפני חיוב הכרטיס, תבוטל העסקה ללא חיוב כלשהו.

בוטלה עסקה אחרי שחויב כרטיס האשראי שהוזן בטופס ההזמנה, ולפני שמשלוח המוצר יצא אל הלקוח, תבוטל העסקה בקיזוז דמי טיפול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

ביטול העסקה לאחר משלוח, שלא מחמת ליקוי במוצר ו/או חוסר התאמה בין המוצר לבין תיאורו באתר במועד ההזמנה, יתאפשר בכפוף לאמור להלן:

 

6.3 הביטול בוצע בהודעה כתובה, הכוללת את כל הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג’ (ב) לחוק הגנת הצרכן, אשר נמסרה למשרדי נובל אינפינטי בע"מ בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום קבלת מסמכי הגילוי (תעודות משלוח או חשבונית), לפי המאוחר מביניהם.

המזמין יחזיר על חשבונו את המוצר באריזתו המקורית למחסני נובל אינפינטי, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא תוך 14 ימים.

המזמין שילם דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

6.4 מוצר אשר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול להיארז שוב ללא פגם במוצר או באריזה, ייחשב כמוצר שערכו פחת, ובמקרה כזה רשאית אוונפלו ישראל לגבות פחת זה מהלקוח, מבלי לגרוע מזכותה לדמי ביטול כאמור לעיל.

6.5          בוטלה העסקה לאחר חיוב כרטיס האשראי של המזמין, תתבצע השבת התמורה כולה או מקצתה, בהתאמה לאמור לעיל, מתוך זיכוי כרטיס האשראי של הלקוח או באופן אחר עליו תודיע אוונפלו ישראל למזמין.

 

6.6          במידה ולקוח לא השלים את הזמנתו תוך 7 ימים עקב אי מסירת פרט חיוני לשם השלמת ההזמנה, רשאית נובל אינפינטי לבטל את ההזמנה.

 

6.7          ביטול מכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

נובל אינפיניטי - פרטי יצירת קשר

מוזמנים ליצור קשר אתנו בימים א'-ה' בשעות 09-16 בטלפון 09-8765941 -או לשלוח מייל ל infocybexil@gmail.com בכל עת!