מדיניות פרטיות

שמירת ושימוש בפרטים ופרטיות
 

7.1          המזמין מסכים בזאת כי פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמרו לשימושה הפנימי של נובל אינפינטי בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה.

 

7.2          רישומי מערכת המחשב של נובל אינפינטי לגבי פעולת רכישה המבוצעת באתר יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

 

7.3          באשר אין בידי נובל אינפינטי להתחייב על יצירת הגנה מושלמת של המידע האגור במחשביה בפני חשיפה ו/או שימוש לא מורשה ע”י גורמים לא מורשים, חרף אמצעי אבטחת המידע אשר היא נוקטת, פוטר המזמין את נובל אינפינטי מכל אחריות בגין חשיפה של המידע שמסר במסגרת השימוש באתר ו/או שימוש במידע ע”י צדדים לא מורשים.

 

7.4         נובל אינפינטי תהיה רשאית למסור את פרטי המזמין ו/או העסקה בהתקיים אחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן:

 

ביצע המזמין מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ב נובל אינפינטי או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות נובל אינפינטי \CYBEX ישראל , ו/או במקרה של חשד לשימוש בלתי חוקי באתר ו/או בשירותים שהוא מזמין.

המזמין הפר את תנאי ההזמנה ו/או הוראות תקנון זה ו/או כל התחייבות אחרת ו/או נוספת שלו כלפי נובל אינפינטי בע"מ או מי מטעמה ובכל מחלוקת ו/או הליכים משפטיים בין הצדדים.

אם התקבל בידי נובל אינפינטי צו שיפוטי או מינהלי מאת רשות מוסמכת המורה לה למסור פרטים כאמור.

בכל מקרה של שינוי במסגרת התאגידית של נובל אינפינטי לרבות במקרה של מיזוג החברה עם תאגיד אחר, ובלבד שתאגיד מקבל המידע יקבל על עצמו את מגבלות הפרטיות לפי תקנון זה.

נובל אינפינטי רשאית להשתמש בפרטים שיימסרו ע”י המזמין לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, לרבות לגורם שלישי אשר יעשה שימוש במידע זה ובלבד שלא ימסרו הנתונים המזהים את המזמין באופן אישי.

קניין רוחני
הגולש מצהיר ומאשר כי הובהר לו כי מלוא הזכויות מכל מין או סוג שהם, לרבות בסימני המסחר ובזכויות יוצרים ובכל זכות קניינית באתר הינם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של נובל אינפינטי ו/או כי לנובל אינפינטי זכות השימוש בהם מהבעלים החוקיים, וכי אין בזכויות הביקור ו/או השימוש באתר אשר מוצעות לגולש להקנות, להמחות ו/או להעביר אליו בכל אופן שימוש זכויות מכל סוג שהוא בכל אלה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים ואין לבצע כל שינויים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת מראש ובכתב של נובל אינפינטי

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, לרבות הצגת איזה מאלה בכל אתר אינטרנט אחר או נוסף, בלא קבלת הסכמת נובל אינפינטי מראש ובכתב.